داروهای لوپوس دارو های لوپوس ، انواع مختلفی دارد که پزشک می تواند بسته به نوع علائم احتمالی بیمار، داروهای متناسب را برای لوپوس تجویز کند. لوپوس اریتماتوی سیستمیک، یک بیماری خودایمنی مزمن است. در بیماری های خود ایمنی، سیستم…

خواندن بیشتر