ملانین مصنوعی، جایگزین رنگ مو ملانین مصنوعی جایگزین رنگ مو خواهد شد. یک بررسی جدید نشان می دهد که احتمال دارد ملانین مصنوعی، روزی بتواند جایگزین رنگ موی سنتی گردد. بدن به طور طبیعی ملانین تولید می کند، بنابراین تصور…

خواندن بیشتر
حجامت صورت هزاران سال است که به عنوان یک روش درمانی غیر تهاجمی برای ایجاد برجستگی در خطوط صورت و صاف شدن و درخشندگی پوست استفاده می شود. این روش زیبایی در چند مرحله می تواند به عنوان …

خواندن بیشتر