با بررسی فایل های ارائه شده، گزارش فصلی بهار 1399 پزشکت شما می توانید از میزان مشاوره ها بر اساس تخصص، سطح تحصیلات، مخاطبین از هر استان بر اساس خود اظهاری، تعداد کابران و پزشکان و مشاوران اضافه شده، میزان آنلاینی کاربران به صورت…

خواندن بیشتر


با مشاوره با پزشکان دسته بیماری های حاد تنفسی کرونا در پزشکت و تشخیص نسبت به انجام تست های کرونا بصورت رایگان اقدام کنید.روابط عمومی پزشکت : تست رایگان کرونا با پزشکت، طی این دستورالعمل با همکاری دانشگاه ایران، …

خواندن بیشتر