عوارض و کاربردهای داروی دوکسوروبیسین قبل از پرداختن به عوارض دوکسوروبیسین باید بدانیم که این ترکیب یک داروی شیمی درمانی است. این دارو، برای درمان بسیاری از انواع سرطان ها استفاده می شود. دوکسوروبیسین نوعی داروی شیمی درمانی است که…

خواندن بیشتر