پلوریت حالتی است که در آن پلورا ملتهب می شود. پلوریت که پلوریس نیز نامیده می شود، باعث درد شدید قفسه سینه (درد پلوریتیک) می شود که در هنگام تنفس …

خواندن بیشتر