برخی از بیماری ها و شرایط پزشکی باعث از کارافتادگی و نارسایی یک یا چند عضو حیاتی در بدن می شوند. در این شرایط پیوند عضو می تواند یک گزینه درمانی مناسب برای بیماران باشد. پیوند اعضاء، یک عمل جراحی…

خواندن بیشترگانگرن، به مرگ بافت بدن به دلیل عدم جریان خون یا عفونت جدی باکتریایی اشاره دارد. گانگرن معمولاً بر روی اندام ها، از جمله انگشتان پا تأثیر می گذارد، اما می تواند …

خواندن بیشتر