مشکلات شيردهی مشکلات شیردهی، شامل مواردی است که مادر و کودک در هنگام شیردهی با آن روبرو هستند. شیردهی، از چفت شدن نامناسب دهان کودک با پستان تا زخم شدن نوک پستان و عفونت پستان، نگرانی های خاص خود را دارد. این مشکلات می…

خواندن بیشتر