دیسکرازی خون چیست؟ اصطلاح “دیسکرازی خون” به طور مکرر توسط پزشکان استفاده می شود اما می تواند بیماران را گیج و گاهی نگران کند. به طور کلی، دیسکرازی خون، یک اصطلاح غیر اختصاصی است که می تواند به هر بیماری…

خواندن بیشتر


کم خونی فقر آهن به دلیل کمبود آهن ایجاد می شود. بدون آهن کافی، بدن نمی تواند به اندازه کافی ماده ای را در گلبول های قرمز ایجاد کند که آن ها را قادر به حمل اکسیژن (هموگلوبین) کند

خواندن بیشتر


کم خونی یک وضعیت پزشکی است که در آن تعداد گلبول های قرمز یا هموگلوبین فرد کمتر از حد طبیعی می شود. در این شرایط  در بدن بیمار گلبول های قرمز سالم کافی برای …

خواندن بیشتر