آدنومیوز

آدنومیوز هنگامی رخ می دهد که خط آندومتر که به طور معمول رحم را از بافت های اطراف جدا می کند به دیواره عضلانی رحم فرو می رود و باعث بزرگ شدن رحم و دوره های قاعدگی…