میگرن ناشی از ورزش

میگرن ناشی از ورزش غالباً در ارتباط با ورزش یا فعالیت های خاص شدید رخ می دهد. در این شرایط ورزش منجر به تشدید علائم میگرن …