منیزیم در بیش از 300 واکنش آنزیمی، از جمله متابولیسم مواد غذایی، سنتز اسیدهای چرب و پروتئین ها، و انتقال تکانه های عصبی در بدن نقش دارد. بدن انسان…

خواندن بیشتر