سنگ کلیه (لیتیاز کلیوی، نفرولیتاسیس)، رسوبات سختی از مواد معدنی و نمکی است که در کلیه ها تشکیل می شود ودر صورتی که سنگ کلیه در مجاری ادراری قرار بگیرند…

خواندن بیشتر


نقرس یک نوع آرتروز بسیار دردناک و ناشی از بلورهایی است که در مفاصل و اطراف آن تشکیل می شود که شایع ترین نوع آرتروز التهابی است و در مردان بیشتر از زنان…

خواندن بیشتر