مایعات اطراف قلب افیوژن پریکارد، که گاهی اوقات به آن “مایعات اطراف قلب” گفته می شود، تشکیل غیر طبیعی مایعات اضافی است که بین پریکارد، بافت داخلی قلب و خود قلب ایجاد می شود. افیوژن پریکارد، تجمع بیش از حد…

خواندن بیشتر