پوکی استخوان چیست؟ این اولین سوالی هست که به ذهن بیماران، با مشکلات استخوانی خطور می کند. پوکی استخوان باعث ضعف و شکنندگی استخوان ها می شود. شکستگی های مربوط به پوکی استخوان بیشتر در مفصل ران، مچ یا ستون فقرات رخ می دهد. استخوان بافت زنده ای است که …

خواندن بیشتر