اسکن کلیه، روشی است که در آن از مواد رادیواکتیو هسته ای برای بررسی کلیه ها و ارزیابی عملکرد آنها استفاده می شود. اسکن کلیه همچنین، به عنوان تصویربرداری هسته ای از کلیه …

خواندن بیشتر