ناركولپسی ناركولپسی نوعی اختلال عصبی در طبقه بندی هیپرسومیا یا پرخوابی، مربوط به اختلالات مزمن خواب است. نارکولپسی با خواب آلودگی بیش از حد روزانه و حملات ناگهانی خواب همراه می باشد و هیچ درمانی قاطع و مشخصی ندارد. با…

خواندن بیشتر