پانکراتیت التهاب در لوزالمعده است. لوزالمعده یک غده بلند و مسطح است که در پشت شکم در بالای شکم قرار دارد و آنزیمی را تولید می کند که به هضم و هورمون های تجزیه کننده…

خواندن بیشتر