نقرس یک نوع آرتروز بسیار دردناک و ناشی از بلورهایی است که در مفاصل و اطراف آن تشکیل می شود که شایع ترین نوع آرتروز التهابی است و در مردان بیشتر از زنان…

خواندن بیشتر