انسداد روده ذرات غذایی هضم شده به عنوان بخشی از هضم طبیعی باید از طول روده عبور کنند. این ضایعات هضم شده مدام در حال حرکت هستند. با این حال انسداد روده می تواند جلوی حرکت غذا را بگیرد. انسداد…

خواندن بیشتر