گاستریت یا التهاب معده یک اصطلاح عمومی برای گروهی از بیماری ها وشرایطی است که منجر به التهاب پوشش محافظ معده می شوند. گاستریت اغلب نتیجه عفونت باکتریایی است که…

خواندن بیشتر