سندرم كودك دوم سندرم كودك دوم یا مياني، يك اختلال روان شناختي است كه در بين كودكان متولد شده با فرزندان قبل و یا بعدی بوجود می آید و رفتار کودک نسبت به خواهر و برادر خودش منفی می شود….

خواندن بیشتر