فوتوبیا (Photobia) به معنای ترس از نور است. البته منظور از فوتوبیا این نیست که شخص مبتلا به آن از نور می ترسد، بلکه منظور حساسیت بسیار شدید نسبت به نور اطراف است. حال تفاوتی نمی کند این نور، نور ساطع شده از محیط پیرامون یا حتی…

خواندن بیشتر