IUD باعث ایجاد تغییراتی در رحم می شود که لقاح و کاشت تخمک را مختل می کند. تحقیقات نشان داده شده که IUD ها بیش از 99٪ در جلوگیری از بارداری مؤثر هستند.

خواندن بیشتر