عارضه گوش درد بیشتر برای کودکان اتفاق افتاده ولی این بدین معنی نیست که ممکن نیست برای بزرگسالان اتفاق بی افتد. گوش درد می تواند تنها یک گوش یا به طور همزمان دو گوش را در….

خواندن بیشتر