کلیه ها با جداسازی مواد زائد و سموم از خون، آن ها را به صورت ادرار از بدن خارج می کنند. کلیه ها همچنین در تنظیم فشار خون و مدیریت بسیاری از عملکرد های مهم دیگر بدن نقش بسیار مهم و…

خواندن بیشتر