کمبود آب بدن در شرایط استفاده و یا از دست دادن بیش از حد مایعات در بدن رخ می دهد که در این صورت بدن برای تامین آب و مایعات کافی به منظور انجام دادن عملکردهای طبیعی خودش با …

خواندن بیشتر