قلب بزرگ شده

قلب بزرگ شده (کاردیومگالی) یک بیماری نیست، بلکه نشانه ای از بیماری های دیگر است. اصطلاح “کاردیومگالی” به یک قلب بزرگ…