انسداد سیستم ادراری

به انسداد در یک یا هر دو لوله (حالب) که ادرار را از کلیه ها به مثانه منتقل می کند، انسداد سیستم ادراری گفته می شود. انسداد می تواند…