اختلال اضطراب بیماری

اختلال اضطراب بیماری، یا هیپوکندریازیس یا اضطراب سلامتی یا خود بیمار انگاری و یا خود بیمار پنداری گفته می شود. در صورت ابتلا …