اختلالات گسستگی

 اختلالات گسستگی (Dissociative disorders) مربوط به انواع اختلال روانی است که شامل قطع ارتباط و عدم تدوام بین افکار، خاطرات، محیط اطراف، اقدامات و هویت می شود. مبتلایان به اختلالات گسستگی به شیوه های مختلف از واقعیت فرار می کنند که باعث …