تجاوز جنسی

بهبودی از تجاوز جنسی زمان می برد و روند بهبودی می تواند تا حدودی دردناک باشد. اما افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته اند می توانند دوباره کنترل خود را به دست گیرند و بعد…