A syringe and vials of penicillin used in the treatment of s

عوارض پنی سیلین

اکثر عوارض پنی سیلین خفیف و زودگذر هستند و خود به خود و بدون درمان برطرف می شوند. اما گاهی اوقات عوارض پنی سیلین می توانند شدید و حتی … …