سادیسم چیست؟

تعریف سادیسم میل و قصد آسیب کلامی و جسمی به دیگران تنها برای لذت است.افراد سادیستیک از بدرفتاری عمدی با قربانی خود بسیار خوشحال …