پت تراپی

پت تراپی یا درمان با حیوانات خانگی، یک تعامل هدایت شده بین فرد و یک حیوان آموزش دیده می باشد. در این روند از یک حیوان خانگی برای درمان فرد بیمار استفاده می شود که…