پارگی پرده گوش

منظور از پارگی پرده گوش وجود سوراخ، پارگی در پرده گوش یا غشای تمپانیک آن است. غشای تمپانیک بافت نازکی است که گوش میانی را از حفره گوش بیرونی جدا می کند.این غشا با ورود امواج صوتی …