آیا من درونگرا هستم؟

درون گرایی یک ویژگی شخصیتی است که با تمرکز بر احساسات درونی بیش از منابع تحریک خارجی مشخص می شود. بنظر می رسد که …