لقاح آزمایشگاهی

لقاح آزمایشگاهی یا (IVF) شامل یک سری روش های پیچیده است که برای کمک به باروری یا پیشگری از مشکلات ژنتیکی استفاده می شود. در طیIVF، تخم های…