مقابله با بد رفتاری در کودکان نوپا

به عنوان والدین و بزرگتر باید بدانید که در برابر بد رفتاری های کودکان نوپا و پیش دبستانی نمی توانید زیاد با استدلال و صحبت کردن مشکل را برطرف کنید و مجازات کردن آن ها فقط رفتار کودکان را بدتر…