بیماری سل

بیماری سل (TB) یک بیماری عفونی باکتریال خطرناک است که به طور عمده روی ریه های فرد تأثیر می گذارد. باکتری های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که باعث سل می شوند…