هیدروسفالی

اصطلاح هیدروسفالی از دو کلمه “هیدرو” به معنای آب، و “سفالوس” به معنای سر، مشتق شده است. هیدروسفالی، وضعیتی است که در آن مایع اضافی مغزی (CSF) در بطن ها از مغز ساخته…