افزایش اعتماد به نفس در کودکان

کودکان با اعتماد به نفس بالا در مقابله با فشار همسالان ناامیدی، چالش ها و بروز احساسات مثبت و منفی موفق تر بوده و مسئولیت های بیشتری را قبول می کنند؛ اما عامل اصلی در افزایش اعتماد به تفس در کودکان