گزش و نیش زدن حشرات به خصوص زنبور ها در فضای باز رایج است و در بیشتر موارد، آزار دهنده می باشد. بیشتر نیش حشرات جدی نیستند و طی چند ساعت یا چند روز بهتر می شوند…

خواندن بیشتر