میوکلونوس خواب میوکلونوس خواب یا میوکلونوس شبانه اسپاسم های غیرارادی و غیر ریتمیک عضلانی است که یا در هنگام خواب رفتن فرد ایا طول خواب اتفاق میفتد. میوکلونوس خواب یک بیماری نیست بلکه نشانه چندین بیماری مختلف است. میوکلونوس خواب…

خواندن بیشتر