مرگ مغزی مرگ مغزی  BRIN DEATH یک معیار پزشکی و قانونی جهانی برای تعیین مرگ مورد قبول است. تعیین مرگ مغزی معادل مرگ قلبی ریوی است. وقتی بیمار به “اغما برگشت ناپذیر” مبتلا می شود علایمی شامل عدم هشیاری، از…

خواندن بیشتر