کهیر سرد (Cold urticaria) یک واکنش پوستی در برابر سرما است که با فاصله چند دقیقه بعد از قرار گرفتن فرد در برابر سرما اتفاق می افتد. پوست آسیب دیده در نتیجه کهیر سرد دچار کهیر….

خواندن بیشتر