کم خونی یک وضعیت پزشکی است که در آن تعداد گلبول های قرمز یا هموگلوبین فرد کمتر از حد طبیعی می شود. در این شرایط  در بدن بیمار گلبول های قرمز سالم کافی برای …

خواندن بیشتر