نورو درماتیت یک بیماری پوستی است که با بروز یک لکه پوستی شروع می شود. این لکه معمولاً با احساس خارش در فرد همراه بوده و فرد هرچقدر لکه را بخاراند، میزان خارش…

خواندن بیشتر