کبد بزرگترین عضو جامد و بزرگترین غده در بدن انسان است. کبد بیش از 500 وظیفه اساسی را در بدن انجام می دهد. کبد به عنوان بخشی از دستگاه گوارش طبقه بندی می شود، نقش کبد…

خواندن بیشتر