شستشوی گوش فرآیندی است که برای خارج کردن مایع، موم و اشیای خارجی از گوش استفاده می شود. در حالت عادی، مومی در گوش ایجاد می شود که مجرا،را لزج کرده و از آن در برابر ورود حشرات جلوگیری می کند.

خواندن بیشتر