سنکوپ، از دست دادن موقتی آگاهی و هوشیاری است که به دلیل کاهش جریان خون به مغز اتفاق میفتد. سنکوپ بیشتر به عنوان غش کردن شناخته می شود و انواع مختلفی دارد…

خواندن بیشتر